Miljöpolicy

Miljöpolicy

Bild med rubriktext Miljöpolicy

Heda Ridklubb har i sin verksamhet identifierat följande områden som viktiga ur miljösynpunkt:

Lagstiftning

Heda RK ska förstå och uppfylla de lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för vår verksamhet. Den energi Heda RKs verksamhet förbrukar är i form av el, värme, varmvatten och drivmedel. Heda RK ska arbeta för att hushålla med naturresurser och energi samt för att minska energiförbrukningen och att den energi som används skall vara miljömärkt.

Kemikalier

Då kemikalier används ska de vara godkända och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Inköp

Heda RK kan minska sin miljöpåverkan genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljöaspekter vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de etablerade miljömärkningarna.

Återvinning

Heda RKs verksamhet är till största delen av den karaktär att det i det dagliga arbetet samt under evenemang uppkommer avfall av olika slag. Som exempel, papper, wellpapp, plast, glas, metaller, elektronik och ljuskällor. Från stallarna genereras organiskt avfall som gödsel och strö från bäddar. Heda RK strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

Transporter

Vid upphandling av varor ska transporternas miljöpåverkan beaktas.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska Heda RKs miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa. Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är Heda RKs styrelse och anställd personal.